Zápisy do 1. tříd ZŠ

Kdy: duben daného školního roku – každá škola si stanovuje konkrétní datum v tomto měsíci.

Kdo: děti, které v daném roce dovrší 6 let do 31. 8. a děti s odkladem školní docházky z předešlého roku.

S sebou: rodný list dítěte, občanský průkaz + případně formuláře dané školy ( žádost o přijetí, žádost o odklad atd.).

Jdu k zápisu a žádám o odklad: s doporučením k odkladu, které vystaví školské poradenské zařízení (většinou SPC vady řeči), druhé doporučení – pediatr, foniatr, psycholog, na místě vyplní žádost o odklad.

Jdu k zápisu a nastupuji do školy: doporučení k vřazení do školy dle § 16 (není třeba do běžné školy), měl-li jsem odklad, tak kopii odkladu z loňského roku.

Informace take získám: při schůzce k zápisu do 1. tříd, které probíhají vždy v lednu na pracovišti Ke Špitálskému lesu 3, tam je možno přímo objednat i dítě na psychologické vyšetření, posouzení školní zralosti.

Jak získám doporučení školského poradenského zařízení k odkladu, vřazení do školy dle § 16?

Pokud nemám klinického psychologa, kam pravidelně docházíme, objednám své dítě na vyšetření školní zralosti v SPC vady řeči a pro zrakově postižené u Mgr. Lucie Hromadové (tel.: 778 545 354), nebo v SPC jehož jsem klientem.

Mám-li zprávu klinického psychologa, předám ji prostřednictvím třídního učitele nebo přímo Mgr. Hromadové pro zpracování zprávy pro školské potřeby.

Kam od nás?

  • běžná základní škola
  • základní škola dle § 16
  • ZŠ Macháčkova (Skvrňany) – děti se SVP v oblasti mentálního postižení, autismu, více vad