Mateřská škola – Lazaretní 25

Pracoviště mateřské školy pro zrakově postižené a vady řeči najdete v Plzni-Doubravce, Lazaretní 25, rovněž v dosahu MHD. Poloha umožňuje pobyt dětí na zahradě školy, vycházky do blízkého okolí – povodí Berounky.

Mateřská škola úzce spolupracuje se základní školou, děti se účastní perličkových koupelí a nápravně rehabilitačního cvičení v nemocnici U sv. Jiří. Navštěvují koncerty, divadelní představení, výstavy.

Hlavními cíli je kromě prioritního poslání – tyflopedické a logopedické péče – intenzivní spolupráce rodiny a školy (společné akce, tvořivé dílny, jarmark).

Metody a formy vzdělávání:

Metody a formy využívané při práci s dětmi respektují vývojové, fyziologické, kognitivní, sociální a emocionální potřeby jednotlivých dětí. Poznatky a dovednosti si děti osvojují formou hry a prožitkového učení.

Základem vzdělávací nabídky je vstřícné, podnětné, zajímavé a obsahově bohaté prostředí. Důraz je kladen na aktivitu dítěte, jeho samostatné objevování a poznávání nových věcí. Tematické celky a projekty jsou navrženy a realizovány tak, aby v nich byl dostatečný prostor pro kooperativní, prožitkové a situační učení. Jednotlivá témata a činnosti vybíráme s ohledem na aktuální zájmy a potřeby dětí.

V denním programu jsou vzájemně vyvážené aktivity spontánní i řízené, uplatňovány jsou individuální, skupinové i frontální formy vzdělávání.