Speciálně pedagogická péče – MŠ Lazaretní 25

  • speciální oftalmologická péče
  • dítě zůstává v péči svého očního lékaře
  • denní oční cvičení s dětmi na přístrojích dle doporučení očních lékařů (oční stimulátor, cheiroskop)
  • provádění tyflopedické péče pod dohledem zdravotnice školy a učitelkami
  • školní vzdělávací program rozšířen o rozvoj náhradních kompenzačních smyslů a intenzivní řečové výchovy
  • pravidelné provádění kolektivní a individuální logopedické péče učitelkami – logopedickými asistentkami a školní logopedkou
  • poradní dny k logopedii s rodiči – v pravidelném intervalu 1x za 14 dnů dle rozpisu, zajištění foniatrických kontrol na pracovištích Ke Špitálskému lesu
  • asistent pedagoga na třídě
  • individuální vzdělávací plán pro děti, kterým je  školským poradenským zařízením v rámci podpůrných opatření doporučen
  • bezbariérový přístup

Tyflopedická a pleoptická péče

V MŠ provádí zdravotní sestra školy zraková cvičení podle doporučení očních lékařů, se kterými úzce spolupracuje.

Pro děti s tupozrakostí je důležité zahájit co nejdříve pleoptické cvičení. Dítě si v MŠ v kolektivu dětí snadno zvykne na nošení okluzoru a cvičením na přístroji CAM dochází ke zmírnění nebo i odstranění tupozrakosti. Ortoptická cvičení jsou určena pro nácvik binokulárního vidění na přístroji cheiroskop – cvičení konvergence, již bez okluze oka. Tato cvičení jsou prováděna během pobytu v MŠ formou hry několikrát týdně. Pro děti s těžkou zrakovou vadou je určen nácvik prostorové orientace.