Speciálně pedagogická péče – MŠ Ke Špitálskému lesu 3

V mateřské škole pro děti s vadami řeči se pracuje podle Rámcového programu pro předškolní vzdělávání. Navíc je do programu dne zabudována logopedická péče. Tato logopedická péče probíhá denně ve dvou fázích:

  1. kolektivní logopedická péče zaměřená na dechová a fonační cvičení, motoriku mluvidel, nácvik správné výslovnosti hlásek, cvičení hrubé a jemné motoriky, specifická cvičení – sluchové, zrakové, grafomotoriku. Tato kolektivní logopedická péče neprobíhá jako ucelené zaměstnání, ale po částech během celého dopoledne.
  1. individuální logopedická péče je uskutečňována denně v rozsahu
    10 – 15 minut a to 2 x týdně speciálním pedagogem-logopedem, který stanovuje nové úkoly a provádí úvodní lekce logopedie, v ostatní dny je s dětmi procvičováno učitelkami – logopedickými asistentkami.

Pro rodiče dětí se uskutečňuje 1 x za 14 dnů poradní den, kdy logopedka seznamuje rodiče s úkoly, které jsou s dětmi cvičeny v mateřské škole, a které je třeba cvičit i doma.

Dále zajišťujeme:

  • pravidelnou každodenní individuální a kolektivní logopedickou péči učitelkami – logopedickými asistentkami pod vedením školní logopedky, vzdělávací program rozšířen o oblast intenzivní řečové výchovy,
  • poradní dny k logopedii s rodiči- v pravidelném intervalu 1x za 14 dnů dle rozpisu, do kterého se rodiče zapíší na začátku školního roku,
  • pravidelné foniatrické kontroly dětí, které jsou v péči MUDr. Havlové a MUDr. Koželuhové přímo v prostorách MŠ (1x za 14 dnů),
  • asistenta pedagoga na třídě v návaznosti na doporučenou podporou v součinnosti s PPP, SPC a Krajským úřadem,
  • integrovaným dětem v součinnosti s SPC, PPP vypracování a vzdělávání dle individuálního vzdělávacího plánu a potřeb dítěte.