Podmínky a kritéria přijetí

Do mateřské školy jsou přijímány pouze děti se speciálními vzdělávacími potřebami dle vyhlášky č. 27/2016 (s předpisy v pozdějším znění) a v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. (školský zákon).

Pro přijetí dítěte do naší mateřské školy je nutné podat (formuláře obdržíte při výdeji žádostí):

 • žádost o přijetí dítěte do mateřské školy,
 • evidenční list (potvrzený pediatrem o možnosti dítěte docházet do kolektivního zařízení),
 • informovaný souhlas (z důvodu žádosti zákonného zástupce o přijetí dítěte do MŠ samostatně zřízené pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami),
 • přihlášku ke stravování.

Pracoviště MŠ vady řeči

Mateřskou školu pro děti s vadami řeči navštěvují v denní docházce děti s komunikativními potížemi – diagnozy: dyslalie multiplex, dysfázie, dysartrie, balbuties, palatolalie, elektivní mutismus. Věkové složení dětí je 3 – 7 let. Spádová oblast je Plzeňský kraj. Rodiče děti denně dováží. Mateřská škola – Ke Špitálskému lesu 3, Lazaretní 25.

K žádosti o přijetí dítěte s narušenou komunikační schopností zákonní zástupci  předkládají:

 • foniatrické vyšetření,
 • psychologické vyšetření,

na jehož základě poradenské zařízení vydává doporučení k přijetí / nepřijetí.

Pokud není dítě již vedeno u lékaře odd. foniatrie, doporučujeme objednat se na foniatrické vyšetření např. u MUDr. Havlové / Koželuhové: tel.: 377 534 895, které s naší mateřskou školou úzce spolupracují a provádí pravidelné kontroly v MŠ (doporučujeme v předstihu vzhledem k delším čekacím dobám). Je možné se na foniatrické vyšetření objednat také ve FN Bory u MUDr. Vohlídkové, případně jiných foniatrů i mimo Plzeň. Psychologické vyšetření může provést psycholog dle Vašeho výběru, ale také psycholožka Speciálně pedagogického centra pro děti s vadami řeči, kde se můžete objednat k Mgr. Hromadové: tel.: 778 545 354 (Po, St, Čt – 7-8 h).

Pokud už dítě tato vyšetření má, zákonní zástupci předají kopie zpráv z těchto vyšetření při příjmu přihlášek.

Foniatrické vyšetření je nutné pro stanovení diagnózy a správného postupu logopedické péče. Psychologické, pedagogicko – psychologické vyšetření (v PPP, SPC) je nutné pro zpracování doporučení podpůrných opatření a doporučení k vřazení do naší mateřské školy.

Kritéria přijetí do tříd MŠ pro vady řeči:

Přednostně se přijímají:

 1. děti s těžkou poruchou řeči (dyslalie multiplex, dysfázie, dysartrie, palatolaie, balbuties, opožděný vývoj řeči),
 2. děti ve věku 5 – 6 let a děti, které dovrší do 31. 8. daného kalendářního roku 5-ti let,
 3. děti mimoplzeňské (děti bydlící v Plzni mají možnost docházet do speciálních tříd při mateřských školách v jednotlivých obvodech města Plzně).

V případě volného místa v mateřské škole lze přijmout i dítě:

 • mladší 4 let (pouze na doporučení oddělení foniatrie),
 • dítě s kombinací postižení (řeč + další postižení).

Pracoviště MŠ pro zrakově postižené a vady řeči

Zrakové pracoviště Lazaretní 25 navštěvují v denní docházce děti se zrakovým postižením, řečovou vadou či jiným postižením na základě doporučení školského poradenského zařízení – zejména SPC pro ZP, PPP či jiných SPC. Na základě doporučení ŠPZ je dítěti zpracován individuální vzdělávací plán. Věkové složení je 3 – 7 let. 

Kritéria přijetí do tříd MŠ pro zrakově postižené:

 • do tříd MŠ jsou přijímány děti se zrakovým postižením na doporučení speciálně pedagogického centra pro zrakově postižené, které vychází z lékařské zprávy očního lékaře,
 • součástí žádosti o přijetí dítěte je zpráva z psychologického vyšetření,
 • přednostně jsou přijímány děti ve věku 5 – 6 let a děti, které dovrší do 31. 8. daného kalendářního roku dovrší 5-ti let,
 • v případě volné kapacity jsou přijímány děti s poruchou komunikativních dovedností – na doporučení SPC pro děti s vadami řeči, děti se speciálními vzdělávacími potřebami na doporučení školských poradenských zařízení.

K vyšetření ve Speciálně pedagogickém centru pro zrakově postižené zákonní zástupci předkládají:

 • oční zprávu,
 • zprávu z psychologického vyšetření (případně další odborné zprávy dle aktuálního stavu dítěte),

na jejich základě se posuzuje vhodnost zařazení.